Organization

Romanian/English (see below)

SMTCT

Management

 

Membrii și structura SMTCT

Membrii  asociației

Art. 6. Societatea SMTCT are patru categorii de membri, după cum urmează:

 • Membrii fondatori;
 • Membrii de onoare;
 • Membrii activi;
 • Membrii asociați.

Membrii asociației pot fi persoane fizice și juridice. Membrii persoane fizice sunt persoanele care participă la activitatea asociației. Membrii persoane juridice pot fi societăți comerciale, regii autonome, întreprinderi sau asociații agricole, institute, școli, organizații, interesate în dezvoltarea domeniilor din geodezie, cadastru, topografie. Persoanele juridice vor desemna un reprezentant – persoană fizică, în relațiile cu asociația SMTCT.

Drept de vot în Adunările Generale Ordinare și Extraordinare au doar membrii fondatori și membrii activi.

Art. 7. Membrii fondatori sunt persoanele fizice care au adoptat prezentul statut în adunarea generală constitutivă a asociației.

Art. 8. Membrii de onoare sunt persoane fizice și juridice, cu activități și rezultate marcante în cercetare, învățământ și producție, cetățeni români și străini, care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea geodeziei, cadastrului, topografiei. Membrii de onoare nu sunt supuși îndatoririlor celorlalți membri ai societății. Membrii de onoare pot participa la ședințele Consiliului Director.

Art. 9. Membrii activi sunt persoanele fizice/juridice care au plătit taxa de înscriere menționată în Cererea de aderare și cotizația la zi și care își desfășoară activitatea în cadrul asociației.

Art. 10. Membrii asociați sunt persoanele fizice și juridice care și-au exprimat în scris acordul de a face parte din asociația SMTCT la propunerea sau invitația Consiliului Director sau al Președintelui și au acceptat Statutul și Actul Constitutiv.

Toate prevederile din Statut referitoare la membrii activi sunt aplicabile și membrilor asociați, cu excepția celei prevăzută la art. 19, care se aplică numai membrilor asociați.

Art. 11. Cererea de aderare la asociație se completează personal de cel care dorește să intre în asociație.

Art. 12. După completare, cererea se înaintează Președintelui asociației, cu o recomandare din partea unuia dintre membrii fondatori ai asociației.

Art. 13. Președintele asociației va supune spre aprobare cererile în Consiliul Director, în cea mai apropiată ședință. Cererile de aderare vor fi aprobate prin votul majorității membrilor Consiliul Director

Art. 14. Interesele membrilor asociației vor fi susținute de către SMTCT prin toate căile legale, în conformitate cu obiectivele stabilite.

Art. 15. Pentru a se înscrie în asociație și a beneficia de statutul de membru, solicitanții trebuie să achite cotizația stabilită de către Consiliul director. Menținerea statutului de membru se face prin plata cotizației anuale.

Art. 16. Membrii asociației vor fi înscriși în baza de date a SMTCT și vor beneficia de Legitimația de Membru, Certificatul de Membru eliberat anual (Diplomă), precum și de toate serviciile și facilitățile oferite de societate.

Art. 17. Persoanele fizice și juridice afiliate care își pierd calitatea de membru al asociației nu pot formula pretenții asupra patrimoniului acesteia.

 

Structura de conducere

Art. 28. Structura de conducere și funcțională a asociației SMTCT este următoarea :

 1. Adunarea Generală
 2. Consiliul Director
 3. Cenzorul

Pe baza hotărârii Consiliului Director asociația va înființa în cadrul său departamente funcționale pe diferite domenii de activitate în funcție de necesitățile impuse de dezvoltarea activității asociației.

 

Adunarea Generală

Art. 29. Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor asociației. Dreptul de vot este conferit membrilor fondatori și membrilor activi cu cotizația plătită la zi.

Art. 30. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Art. 31. Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată pe an.

Art. 32. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă ori de câte ori necesitățile o impun, la propunerea Consiliului Director sau la cererea scrisă a cel puțin o treime a membrilor activi. În ultimul caz, Președintele sau înlocuitorul său va fi obligat să convoace Adunarea Generală Extraordinară într‑un interval de maxim 21 zile calendaristice de la data cererii scrise.

Art. 33. Data la care vor avea loc ședințele și ordinea de zi a acestora se vor comunica în scris, electronic sau telefonic tuturor membrilor cu cel puțin 15 zile înainte de termenul fixat.

Art. 34. În Adunările Generale Ordinare se vor discuta problemele propuse pe ordinea de zi de către Consiliul director, sau de către cei care au solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare.

Dacă cel puțin 1/3 dintre membrii activi ai asociației doresc să supună spre discuția Adunării Generale alte probleme în afară de cele anunțate în convocator, acestea vor fi incluse în ordinea de zi.

Art. 35. Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare se convoacă și sunt prezidate de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul desemnat de președinte.

 Art. 36. Adunarea Generală Ordinară este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor care au dreptul de vot.

În cazul în care, la data fixată, nu se întrunește numărul necesar de membri activi, Adunarea Generală se va ține la o dată ulterioară, cu aceeași ordine de zi, și va fi legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți.

Adunarea Generală Extraordinară este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin 3/4 (trei pătrimi) din totalul membrilor care au drept de vot. Dacă la convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, se va recurge la a doua convocare, aplicându-se prevederile de la Adunarea Generală Ordinară.

Art. 37. Hotărârile Adunării Generale, în afară de cele referitoare la modificarea Statutului și la dizolvarea asociației, se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor cu drept de vot.

Art. 38. Membrii cu drept de vot pot fi reprezentați la Adunările Generale prin procură înmânată unui alt membru cu drept de vot. Un membru cu drept de vot poate reprezenta maximum alți cinci membri cu drept de vot.

Art. 39. Persoanele juridice votează prin reprezentanții lor legali, sau persoanele care sunt mandatate de către acestea, dacă au plătit cotizația la zi, conform prevederilor art. 19 din prezentul Statut.

Art. 40. Atribuțiile Adunării Generale sunt:

 1. Discută și aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Director.
 2. Discută și aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul viitor, precum și execuția bugetară pe anul anterior în baza raportului Cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori.
 3. Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al asociației.
 4. Decide asupra excluderii membrilor.
 5. Alege membrii de onoare ai asociației.
 6. Alege membrii Consiliului Director.
 7. Avizează cuantumul cotizației membrilor propus de Consiliul director.
 8. Ratificarea primirii noilor membri.

Art. 41. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare sunt:

 1. Decide asupra modificării Statutului.
 2. Decide asupra dizolvării asociației.

Art. 42. Adunările Generale de alegeri se organizează la un interval de cinci ani.

 

Consiliul director

 Art. 43. Consiliul director este organul de conducere al asociației, care funcționează între Adunările Generale.

 Art. 44. Consiliul director este format din Președinte, vicepreședinți, secretarul și cenzorul societății. Membrii Consiliului Director sunt aleși în Adunarea Generală de alegeri, în număr de șapte, pe o perioadă de cinci ani.

Președintele de onoare și membrii de onoare au dreptul de a participa la ședințele Consiliului Director, contribuind la îmbunătățirea managementului, a direcțiilor de activitate, promovarea intereselor și imaginii societății.

Art. 45. Locurile libere care apar în Consiliului Director se vor completa prin cooptări aprobate de Consiliul director, la propunerea membrilor acestuia.

 Cooptările se vor supune ratificării primei Adunări Generale. Până la ratificare, membrul cooptat se bucură de toate atribuțiile membrilor aleși.

Art. 46. Consiliul director va repartiza membrilor săi atribuții în vederea coordonării activității pe diferite domenii sau după caz a Departamentelor de Specialitate, și va numi un secretar al Consiliului director.

Art. 47. Personalități reprezentative din sfera științifică, culturală și socială pot face parte din structurile onorifice de conducere a asociației.

Art. 48. Consiliul Director se va convoca cel puțin o dată pe trimestru, sau ori de câte ori se consideră necesar, sau la solicitarea unei treimi dintre membrii acestuia.

 Art. 49. Convocările pentru ședințele Consiliului Director se vor face în scris de către Președinte sau înlocuitorul acestuia, cu cel puțin opt zile lucrătoare înainte de data ședinței.

Art. 50. Ședințele Consiliului Director sunt valabile în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor. Hotărârile se iau cu majoritate simplă a voturilor celor prezenți cu drept de vot.

Art. 51. Ședințele Consiliului Director sunt prezidate de Președinte, sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 52. Atribuțiile Consiliului Director sunt:

 1. Aplică hotărârile Adunării Generale și măsurile aprobate de către aceasta.
 2. Conduce activitatea curentă a asociației.
 3. Alege Președintele, Președintele de Onoare și Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori.
 4. Stabilește măsuri pentru dezvoltarea activității asociației, diversificarea serviciilor asigurate membrilor și se pronunță în probleme de interes major.
 5. Poate solicita efectuarea de controale ale Cenzorului sau, după caz, a Comisiei de Cenzori asupra gestiunii asociației.
 6. Nominalizează reprezentanții asociației în conducerea organismelor în care a fost cooptată asociația.
 7. Aprobă organigrama și Statul de Funcțiuni a asociației.
 8. Stabilește programul de acțiuni, măsurile tehnico-organizatorice și prioritățile impuse de aplicarea strategiei de susținere a intereselor persoanelor defavorizate și handicapate.
 9. Stabilește atribuțiile coordonatorilor de departamente.
 10. Aprobă înființarea sau afilierea de organizații județene, cu sau fără personalitate juridică.
 11. Aprobă afilierea asociației la organizații, societăți și asociații științifice și profesionale naționale și internaționale.
 12. Aprobă convențiile și protocoalele de colaborare ale asociației cu alte organizații similare din țară și străinătate.
 13. Avizează darea de seamă anuală asupra activității asociației, strategia și programul de activitate pentru anul următor, bilanțul contabil, execuția bugetară și bugetul de venituri și cheltuieli, care vor fi supuse discuției Adunării Generale.
 14. Avizează cererile de înscriere.
 15. Hotărăște excluderea din evidența asociației a acelor membri care cad în prevederile Art. 23 din Statut.
 16. Dispune asupra controlului gestiunii.

 

 

 

Members and structure of SMTCT

Members of the association

 

Art. 6. The SMTCT company has four categories of members, as follows:

 • Founding members;
 • Honorary members;
 • Active members;
 • Associate members.

The members of the association can be natural and legal persons. Individual members are persons who participate in the activity of the association. The members of legal entities can be companies, autonomous companies, enterprises or agricultural associations, institutes, schools, organizations, interested in the development of the fields of geodesy, cadastre, topography. The legal entities will appoint a representative, in relation to the SMTCT association.

Only the founding members and the active members have the right to vote in the Ordinary and Extraordinary General Assemblies.

Art. 7. The founding members are the natural persons who have adopted the present statute in the constitutive general assembly of the association.

Art. 8. The honorary members are natural and legal persons, with outstanding activities and results in research, education and production, Romanian and foreign citizens, who through their activity have contributed to the development of geodesy, cadastre, topography. Honorary members are not subject to the duties of other members of society. Honorary members may attend meetings of the Board of Directors.

Art. 9. The active members are the legal persons who have paid the registration fee mentioned in the Application for membership and the current membership fee and who carry out their activity within the association.

Art. 10. The associate members are the natural and legal persons who have expressed in writing their agreement to be part of the SMTCT association at the proposal or invitation of the Board of Directors or of the President and have accepted the Statute and the Articles of Incorporation.

All the provisions of the Statute regarding the active members are also applicable to the associated members, except for the one provided in art. 19, which applies only to associate members.

Art. 11. The application for joining the association is completed personally by the one who wants to join the association.

Art. 12. After completion, the request is submitted to the President of the association, with a recommendation from one of the founding members of the association.

Art. 13. The president of the association will submit for approval the requests in the Board of Directors, in the nearest meeting. Applications for membership shall be approved by a majority vote of the members of the Board of Directors

Art. 14. The interests of the members of the association will be supported by SMTCT through all legal means, in accordance with the established objectives.

Art. 15. In order to join the association and benefit from the membership status, the applicants must pay the fee established by the Board of Directors. Membership is maintained by paying the annual fee.

Art. 16. The members of the association will be registered in the SMTCT database and will benefit from the Membership Card, the Member Certificate issued annually (Diploma), as well as from all the services and facilities offered by the company.

Art. 17. The affiliated natural and legal persons who lose their quality as members of the association cannot formulate claims on its patrimony.

 

Management structure

Art. 28. The management and functional structure of the SMTCT association is the following:

1. General Assembly
2. Board of Directors
3. The censor

Based on the decision of the Board of Directors, the association will set up functional departments within it in different fields of activity depending on the needs imposed by the development of the association’s activity.

 

General Assembly

Art. 29. The General Assembly is composed of all the members of the association. The right to vote is conferred on the founding members and active members with the dues paid on time.

Art. 30. The General Assemblies are ordinary and extraordinary.

Art. 31. The Ordinary General Assembly is convened once a year.

Art. 32. The Extraordinary General Meeting is convened whenever the needs require it, at the proposal of the Board of Directors or at the written request of at least one-third of the active members. In the latter case, the President or his deputy shall be obliged to convene the Extraordinary General Assembly within a maximum of 21 calendar days from the date of the written request.

Art. 33. The date on which the meetings will take place and their agenda will be communicated in writing, electronically or by telephone to all members at least 15 days before the set deadline.

Art. 34. The Ordinary General Assemblies will discuss the issues proposed on the agenda by the Board of Directors, or by those who requested the convening of the Ordinary General Assembly.

If at least 1/3 of the active members of the association wish to submit for discussion to the General Assembly issues other than those announced in the convening notice, they will be included in the agenda.

Art. 35. Ordinary or Extraordinary General Assemblies are convened and chaired by the President, and in his absence, by the substitute appointed by the President.

 Art. 36. The Ordinary General Assembly is legally constituted if at least half plus one of the total members who have the right to vote are present.

If on the fixed date, the required number of active members is not met, the General Assembly will be held at a later date, with the same agenda, and will be legally constituted regardless of the number of members present.

The Extraordinary General Meeting is legally constituted if at least 3/4 (three quarters) of the total members who have the right to vote are present. If the quorum conditions are not met at the convocation, the second convocation will be resorted to, applying the provisions of the Ordinary General Assembly.

Art. 37. The decisions of the General Assembly, apart from those referring to the modification of the Statute and to the dissolution of the association, are taken with the simple majority of the votes of the voting members.

Art. 38. The voting members may be represented at the General Assemblies by proxy handed to another voting member. A voting member may represent a maximum of five other voting members.

Art. 39. The legal persons vote through their legal representatives or the persons who are mandated by them, if they have paid the up-to-date fee, according to the provisions of art. 19 of this Statute.

Art. 40. The attributions of the General Assembly are:

 1. Discuss and approve the annual report of the Board of Directors.
 2. Discuss and approve the draft budget of revenue and expenditure for the coming year, as well as the budget execution for the previous year on the basis of the report of the Censor or, as the case may be, of the Board of Auditors.
 3. Approves the Regulation of organization and functioning of the association.
 4. Decides on the exclusion of members.
 5. Elect the honorary members of the association.
 6. Elect the members of the Board of Directors.
 7. Approves the amount of the membership fee proposed by the Governing Board.
 8. Ratification of the reception of new members.

Art. 41. The attributions of the Extraordinary General Assembly are:

 1. Decides on the amendment of the Statute.
 2. Decides on the dissolution of the association.

Art. 42. The General Election Assemblies are organized at an interval of five years.

 

Board of Directors

Art. 43. The board of directors is the governing body of the association, which functions between the General Assemblies.

Art. 44. The board of directors consists of the President, vice-presidents, the secretary and the censor of the company. The members of the Board of Directors are elected in the General Assembly of elections, in a number of seven, for a period of five years.
The honorary president and honorary members have the right to participate in the meetings of the Board of Directors, contributing to the improvement of the management, the directions of activity, the promotion of the interests and the image of the company.

Art. 45. The vacancies that appear in the Board of Directors will be filled by co-optations approved by the Board of Directors, at the proposal of its members.
Copyrights shall be subject to ratification by the first General Assembly. Until ratification, the co-opted member shall enjoy all the duties of the elected members.

Art. 46. The Board of Directors will assign to its members’ attributions in order to coordinate the activity on different fields or, as the case may be, of the Specialized Departments, and will appoint a secretary of the Board of Directors.

Art. 47. Representative personalities from the scientific, cultural and social spheres may be part of the honorary management structures of the association.

Art. 48. The Board of Directors shall be convened at least once a quarter, or whenever it is considered necessary, or at the request of one-third of its members.

Art. 49. The convocations for the meetings of the Board of Directors shall be made in writing by the President or his substitute, at least eight working days before the date of the meeting.

Art. 50. The meetings of the Board of Directors are valid in the presence of half plus one of the total members. Decisions are taken by a simple majority of those present with the right to vote.

Art. 51. The meetings of the Board of Directors are chaired by the President, or by his substitute.

Art. 52. The attributions of the Board of Directors are:

1. Apply the decisions of the General Assembly and the measures approved by it.
2. Leads the current activity of the association.
3. Elects the President, the Honorary President and the Auditor or, as the case may be, the members of the Audit Committee.
4. Establishes measures for the development of the association’s activity, diversification of the services provided to the members and decides on issues of major interest.
5. May request audits by the Censor or, as the case may be, by the Audit Committee on the management of the association.
6. Nominates the representatives of the association in the management of the bodies in which the association was co-opted.
7. Approves the organizational chart and the Functional Statement of the association.
8. Establishes the program of actions, the technical-organizational measures and the priorities imposed by the application of the strategy to support the interests of disadvantaged and disabled people.
9. Establishes the attributions of the department coordinators.
10. Approves the establishment or affiliation of county organizations, with or without legal personality.
11. Approves the affiliation of the association to national and international scientific and professional organizations, societies and associations.
12. Approves the conventions and collaboration protocols of the association with other similar organizations in the country and abroad.
13. Approves the annual report on the activity of the association, the strategy and program of activity for the following year, the balance sheet, the budget execution and the budget of revenues and expenditures, which will be submitted to the discussion of the General Assembly.
14. Approves applications.
15. Decides to exclude from the records of the association those members that fall under the provisions of Art. 23 of the Statute.
16. Has control over management.