Objectives

Romanian/English (see below)

Scopul și obiectivele de activitate

           

Scopul asociației SMTCT constă în reprezentarea și susținerea intereselor privind dezvoltarea geodeziei, cadastrului, topografiei românești, precum și promovarea imaginii acestora pe plan internațional.

În vederea îndeplinirii acestui scop, asociația are următoarele obiective:

 1. Asocierea persoanelor cu interese comune în dezvoltarea eficientă și modernizarea cercetării științifice, învățământului și producției în domeniile geodeziei, cadastrului, topografiei, precum și creșterea performanțelor acestora.
 2. Promovarea rezultatelor și cunoștințelor acumulate în cercetarea și practica geodezică, cadastrală și topografică, în activitatea instituțiilor publice și private de învățământ, cercetare și producție, agenți economici, persoane fizice și juridice.
 3. Asigurarea asistenței de specialitate și consultanță pentru persoane fizice și juridice interesate în executarea unor lucrări, proiecte de înființare de plantații pomicole, viticole, legumicole, parcuri și grădini publice și private, pepiniere horticole și silvice, valorificarea și comercializarea produselor horticole și silvice, amenajarea și întreținerea fondului forestier etc. și măsurători topografice necesare pentru realizarea unor planuri de situație 2D și 3D; executării unor proiecte de investiții, ex. construcții civile și industriale, drumuri și poduri, căi ferate, etc.; certificate de urbanism, planuri de urbanism zonal (P.U.Z.), planuri de urbanism de detaliu (P.U.D.), planuri de situație necesare proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.); măsurători topografice pentru calculul volumelor; trasări construcții civile și industriale, drumuri și poduri; realizarea profilelor transversale și longitudinale; avize tehnice pentru certificate de urbanism, PAC și obținerea numărului poștal; asistență tehnică pe șantiere etc.
 4. Efectuarea de expertize de specialitate, demersuri pentru obținerea aprobărilor necesare unor proiecte, obținerea materialelor necesare și ajutor în întocmirea documentațiilor tehnice din domeniile de interes.
 5. Organizarea de manifestări științifice, conferințe, simpozioane, mese rotunde, work-shopuri, cursuri de specialitate sau de perfecționare, concursuri, expoziții etc., și participarea la evenimente organizate de alte entități sau organizații.
 6. Înființarea și susținerea unor publicații de specialitate: reviste, buletine informative proprii, broșuri etc., în care să fie publicate și valorificate rezultatele cercetării științifice din țară și străinătate, precum și informații practice și de noutate care pot fi utile persoanelor fizice și agenților economici care desfășoară activități în geodezie, cadastru, topografie.
 7. Cooperare cu mijloacele mass-media pentru susținerea intereselor asociației, ale membrilor acesteia și cele specifice activităților în domeniu desfășurate de entități naționale.
 8. Colaborare cu alte organizații, instituții, societăți, asociații etc. din domeniile de interes din țară și străinătate, pentru dezvoltarea geodeziei în România, a relațiilor științifice și profesionale, a vizibilității pe plan internațional și recunoașterii rezultatelor, performanțelor și noutăților obținute în domeniile geodeziei, cadastrului, topografiei.
 9. Să acorde sprijin financiar sub formă de burse de studii, de merit, premii etc. tinerilor din învățământul superior, cercetarea științifică de profil, producție etc., cu rezultate sau performanțe deosebite.
 10. Să susțină participarea membrilor asociației la manifestări științifice, conferințe, simpozioane, mese rotunde, work-shopuri, cursuri de specialitate sau de perfecționare, concursuri, expoziții etc.
 11. Să recompenseze activitatea și rezultatele meritorii sau de performanță ale unor persoane care activează în geodezie, cadastru, topografie sau contribuie la ridicarea prestigiului acestora, prin acordarea de premii, diplome, medalii, distincții, certificate.

 

 

Purpose and objectives of the activity

The purpose of the SMTCT association consists in representing and supporting the interests regarding the development of the Romanian geodesy, cadastre, topography, as well as the promotion of their image on an international level.

In order to achieve this goal, the association has the following objectives:

 1. Associating people with common interests in the efficient development and modernization of scientific research, education and production in the fields of geodesy, cadastre, topography, as well as increasing their performance.
 2. Promoting the results and knowledge accumulated in research and geodetic, cadastral and topographic practice, in the activity of public and private educational institutions, research and production, economic agents, individuals and legal entities.
 3. Providing specialized assistance and consultancy for individuals and legal entities interested in the execution of works, projects for the establishment of orchards, vineyards, vegetables, parks and public and private gardens, horticultural and forestry nurseries, capitalization and marketing of horticultural and forestry products, landscaping and forest fund maintenance, etc. and topographic measurements necessary for the realization of 2D and 3D situation plans; execution of investment projects, e.g. civil and industrial constructions, roads and bridges, railways, etc .; urbanism certificates, zonal urbanism plans (P.U.Z.), detailed urbanism plans (P.U.D.), situation plans necessary for projects for authorizing the execution of construction works (P.A.C.); topographic measurements for calculating volumes; tracing of civil and industrial constructions, roads and bridges; making transversal and longitudinal profiles; technical approvals for town planning certificates, CAP and obtaining the postal number; technical assistance on construction sites, etc.
 4. Carrying out specialized expertise, steps to obtain the necessary approvals for projects, obtaining the necessary materials and assistance in preparing technical documentation in areas of interest.
 5. Organizing scientific events, conferences, symposia, round tables, workshops, specialized or advanced courses, competitions, exhibitions, etc., and participating in events organized by other entities or organizations.
 6. Establishment and support of specialized publications: journals, own newsletters, brochures, etc., in which to publish and capitalize on the results of scientific research in the country and abroad, as well as practical and novel information that can be useful to individuals and businesses carries out activities in geodesy, cadastre, topography.
 7. Cooperation with the media to support the interests of the association, its members and those specific to activities in the field carried out by national entities.
 8. Collaboration with other organizations, institutions, companies, associations, etc. from the fields of interest in the country and abroad, for the development of geodesy in Romania, of the scientific and professional relations, of the international visibility and of the recognition of the results, performances and novelties obtained in the fields of geodesy, cadastre, topography.
 9. To provide financial support in the form of scholarships, merit, awards, etc. young people in higher education, scientific research, production, etc., with outstanding results or performances.
 10. To support the participation of the members of the association in scientific events, conferences, symposia, round tables, workshops, specialized or advanced courses, competitions, exhibitions, etc.
 11. To reward the activity and the meritorious or performance results of some persons who work in geodesy, cadastre, topography or contribute to raising their prestige, by awarding prizes, diplomas, medals, distinctions, certificates.