New member

Romanian/English (see below)

 

Înscrierea în societatea SMTCT

Înscrierea în societatea SMTCT presupune completarea unei cereri de aderare (formular de înscriere), care se poate descărca de pe pagina:

 

Cerere-de-Adeziune-SMTCT

(fișier Word↑ sau JPG↓)

 

Cererea de aderare la asociaţie se completează personal, de către persoanele care doresc să intre în asociaţie.

După completare, cererea se înaintează Preşedintelui SMTCT, cu o recomandare din partea unuia dintre membrii din conducerea asociaţiei.

Preşedintele asociaţiei va supune spre aprobare cererile în Consiliul Director, în cea mai apropiată şedinţă. Cererile de aderare vor fi aprobate prin votul majorităţii membrilor Consiliul Director.

Pentru a se înscrie în asociaţie şi a beneficia de statutul de membru, solicitanţii trebuie să achite cotizaţia stabilită de către Consiliul director. Menţinerea statutului de membru se face prin plata cotizaţiei anuale.

Membrii asociaţiei vor fi înscrişi în baza de date a SMTCT şi vor beneficia de Legitimaţia de Membru, Certificatul de Membru eliberat anual (Diplomă), precum şi de toate serviciile şi facilităţile oferite de societate.

Cererile se pot completa și trimite online.

 


FIŞA 230

 

Stimați membri ai Societății de Măsurători Terestre și Cadastru din Transilvania (SMTCT),

 

în cazul în care doriți să susțineți obiectivele și activitățile societății SMTCT, precum și demersurile științifice și profesionale ale membrilor acesteia, Vă invităm să direcționați cota parte aferentă legislației în domeniu din impozitul dumneavoastra pe venit către SMTCT.

În acest sens, puteţi completa și semna formularul-cerere la secretariatul societății, sau puteți să-l depuneți la administrația financiară a Municipiului Cluj-Napoca, înainte de data de 15 mai. În fișierul atașat mai jos, găsiți formularul 230, precum și informații suplimentare privind procedurile de completare și depunere.

230_OPANAF_15_2021 

CERERE

PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT1)

230

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina de internet a societății: https://smtct.novageodesia.ro

Vă mulțumim!

Conducerea SMTCT

 

 

 

Registration in the SMTCT Society

 

Registration in the SMTCT Society involves completing an application for membership (registration form), which can be downloaded from the page:

 

Application-for-SMTCT Membership 

(Word file↑ or JPG↓)

 

The application for membership in the association is completed in person by the persons wishing to join the association.

After completion, the application is submitted to the President of SMTCT, with a recommendation from one of the members of the association’s management.

The president of the association will submit for approval the requests to the Board of Directors, in the next meeting. Applications for membership shall be approved by a majority vote of the members of the Board of Directors.

In order to join the association and benefit from the membership status, the applicants must pay the membership fee established by the Board of Directors. Membership is maintained by paying the annual fee.

The members of the association will be registered in the SMTCT database and will benefit from the Membership Card, the Member Certificate issued annually (Diploma), as well as from all the services and facilities offered by the company.

Applications can be completed and sent online.

 


FIŞA 230

 

Stimați membri ai Societății de Măsurători Terestre și Cadastru din Transilvania (SMTCT),

 

în cazul în care doriți să susțineți obiectivele și activitățile societății SMTCT, precum și demersurile științifice și profesionale ale membrilor acesteia, Vă invităm să direcționați cota parte aferentă legislației în domeniu din impozitul dumneavoastra pe venit către SMTCT.

În acest sens, puteţi completa și semna formularul-cerere la secretariatul societății, sau puteți să-l depuneți la administrația financiară a Municipiului Cluj-Napoca, înainte de data de 15 mai. În fișierul atașat mai jos, găsiți formularul 230, precum și informații suplimentare privind procedurile de completare și depunere.

230_OPANAF_15_2021 

CERERE

PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT1)

230

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina de internet a societății: https://smtct.novageodesia.ro

Vă mulțumim!

Conducerea SMTCT